Franck Muller Aeternitas Mega 4 Hands-on: chiếc đồng hồ phức tạp nhất
Franck Muller Aeternitas Mega 4 mà tôi từ lâu đã coi không phải là một chén thánh, mà thực sự là một câu chuyện thần thoại. Không phải tôi đã từng tìm kiếm nó một cách cụ thể, nhưng tôi chưa bao giờ tình cờ tìm thấy nó ở bất kỳ đâu trên mạng, ngoại […]
Franck Muller Aeternitas Mega 4 Hands-on: chiếc đồng hồ phức tạp nhất
Franck Muller Aeternitas Mega 4 mà tôi từ lâu đã coi không phải là một chén thánh, mà thực sự là một câu chuyện thần thoại. Không phải tôi đã từng tìm kiếm nó một cách cụ thể, nhưng tôi chưa bao giờ tình cờ tìm thấy nó ở bất kỳ đâu trên mạng, ngoại […]
Franck Muller Aeternitas Mega 4 Hands-on: chiếc đồng hồ phức tạp nhất
Franck Muller Aeternitas Mega 4 mà tôi từ lâu đã coi không phải là một chén thánh, mà thực sự là một câu chuyện thần thoại. Không phải tôi đã từng tìm kiếm nó một cách cụ thể, nhưng tôi chưa bao giờ tình cờ tìm thấy nó ở bất kỳ đâu trên mạng, ngoại […]
Franck Muller Aeternitas Mega 4 Hands-on: chiếc đồng hồ phức tạp nhất
Franck Muller Aeternitas Mega 4 mà tôi từ lâu đã coi không phải là một chén thánh, mà thực sự là một câu chuyện thần thoại. Không phải tôi đã từng tìm kiếm nó một cách cụ thể, nhưng tôi chưa bao giờ tình cờ tìm thấy nó ở bất kỳ đâu trên mạng, ngoại […]